Založení objektů

Založení objektů

Mezi nejčastější způsoby zakládání patří založení na zemních vrutech, na základové betonové desce a základových betonových patkách.

Naše firma se specializuje především na zakládání budov na zemních vrutech. Samozřejmostí v případě zájmu zákazníka je také založení na základové betonové desce, popřípadě na základových betonových patkách.

Založení na základových zemních vrutech

Jedná se o velmi efektivní způsob založení staveb, v dnešní době čím dál více využívanější zejména pro svou rychlost výstavby a nízkou pořizovací cenu v porovnání se zakládáním na betonových deskách. Založení běžných rodinných domů, ať už jednopodlažních či vícepodlažních, bývá otázkou jednoho pracovního dne. Naším standardem je vytyčení poloh jednotlivých zemních vrutů geodetem před samotným zavrtáním, čímž je zaručeno jejich přesné umístění. Díky tomuto vytyčení je zaručena správná funkce zemních vrutů a předchází se případným komplikacím při jejich samotné montáži. Další předností zemních vrutů je fakt, že nevyžadují žádné mokré procesy (betony, malty apod.). Díky tomu není potřeba dodržovat žádné technologické přestávky, které se například u betonů pohybují běžně kolem 3 týdnů. Zemní vruty jsou ihned po zavrtání připraveny pro osazení domu. Hlavní hydroizolační vrstva se přesouvá ze základové desky do spodního líce podlahových panelů vyráběných ve výrobní hale a je provedena ve formě paropropustné difuzní fólie. Díky tomu je zaručeno, že je izolace provedena v nejvyšší možné kvalitě a důležité konstrukční detaily, jako například spojení jednotlivých pásů hydroizolační vrstvy, je prováděno v prostředí, které není ovlivněno povětrnostními vlivy.

Princip založení na zemních vrutech spočívá v zavrtání ocelových pozinkovaných zemních vrutů do země. Množství a dimenze zemních vrutů je závislá na konstrukčním provedení stavby, její celkové hmotnosti, únosnosti zeminy, členitosti přilehlého terénu, výšce založení domu nad přilehlým terénem apod. Naše firma využívá zejména zemní vruty Krinner. Jedná se o žárově zinkované zemní vruty vyvinuté v Německu, jejich průměr se pohybuje v rozmezí 76 – 140 mm, délka se pohybuje v rozmezí 800 mm (zakládání lehkých konstrukcí jako jsou vstupní schodiště, terasy, apod.) až 2100 mm (zakládání jednopodlažních a dvoupodlažních rodinných domů, rekreačních a komerčních objektů). Při založení běžných rodinných domů se používají zemní vruty o délce 2100 mm. Část zemního vrutu je zavrtána do země (nejčastěji 1800 mm) a část zasahuje nad úroveň upraveného terénu (nejčastěji 300 mm nad upravený terén). Díky tomuto faktu vznikne mezi spodním lícem podlahové konstrukce a upraveným terénem provětrávaná mezera tloušťky 300 mm, díky které může pod domem přirozeně proudit vzduch a nemůže dojít k negativním účinkům vlivem prostupu vlhkosti skrze základovou konstrukci. Únosnost zemních vrutů se pohybuje v rozmezí 1350 kg až 7250 kg. Montáž zemních vrutů probíhá pomocí speciální vrtací soustavy, která je díky hydraulickému tlaku schopna zavrtat zemní vruty do požadované hloubky. Během vrtání zemních vrutů je díky nivelačnímu zařízení na vrtací soustavě neustále kontrolována výška zavrtání jednotlivých vrutů, čímž je dosaženo maximální přesnosti a výsledkem je základová konstrukce připravená na osazení domu. Zemní vruty lze použít i tam, kde je terén svažitý, komplikovanější, je snížená únosnost zeminy, kde se nachází spodní voda apod. Po zavrtání zemních vrutů je specializovanou firmou vystaven protokol, kde jsou uvedeny reálně naměřené hodnoty únosnosti jednotlivých zemních vrutů ve svislém a horizontálním tlaku a odolnost zemních vrutů vůči vytažení. Po osazení zemních vrutů je v případě zájmu zákazníka možné zemní vruty zakrýt pomocí ocelového perforovaného pásu, který může být barevně upraven v mnoha odstínech. Díky tomuto pásu nejsou zemní vruty viditelné, ale díky perforaci plechu není zamezeno proudění vzduchu v prostoru pod domem.

Naše firma poskytuje kompletní dodávku základových konstrukcí ve formě zemních vrutů od průzkumu pozemku po zavrtání vrutů.

ZÁKLADOVÁ BETONOVÁ DESKA

V dnešní době nejspíše nejvyužívanější způsob založení domů. Jedná se o konstrukčně velmi stabilní způsob, který je ale například oproti zemním vrutům cenově značně nákladnější a časově náročnější. Zhotovení základové betonové desky včetně výkopů, potřebných technologických přestávek a všech přidružených prací se může pohybovat až okolo 2 měsíců. Základová deska bývá ve většině případů podepřena základovými pasy po svém obvodu a poté ještě v několika místech ve formě ztužujících pasů. Velmi důležité je správné provedení konstrukčních detailů, jako například spojení základové betonové desky s obvodovými pasy, prostupy pro kanalizaci, vodu a elektropřípojku, zhotovení hlavní hydroizolační vrstvy, napojení konstrukce domu na základovou betonovou desku apod.

Naše firma je na přání zákazníka schopna dodat kompletní základové konstrukce ve formě betonové základové desky.

ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PATKY

Alternativou mezi zemními vruty a základovou betonovou deskou je založení domů na základových betonových patkách. Jedná se o efektivní způsob založení domů, který není tak technologicky a cenově náročný jako zhotovení základové betonové desky. Stejně jako u zemních vrutů vzniká mezi spodním lícem podlahové konstrukce domu a upraveným terénem vzduchová provětrávaná mezera. Je však nutné dodržet technologické přestávky tvrdnutí betonu, díky čemuž je rychlost výstavby například oproti zemním vrutům značně delší.

Zhotovení základových konstrukcí ve formě betonových patek spočívá ve zhotovení patek z tvárnic ztraceného bednění, které jsou vyplněny prostým betonem. Pro patky musí být zhotoveny výkopy. Před započetím stavebních prací je poloha jednotlivých patek přesně stanovena pomocí prostorového vytyčení geodetem. Díky tomu nedojde k negativnímu ovlivnění statické funkce konstrukce a případným problémům při montáži.

Naše firma je na přání zákazníka schopna dodat kompletní základové konstrukce ve formě betonových základových patek.